Handelsbetingelser

Handelsvilkår for www.100-plus.eu, cvr.nr. 16482145

1. Generelt
Ved bestilling af analyser via denne hjemmeside eller på anden måde bekræfter De i Deres egenskab af bestiller, at De handler som led i Deres erhverv.
Fravigelser til nærværende betingelser er alene gældende, når det skriftligt er angivet i den indgåede aftale.

2. Aftalen
Bestilling er bindende.
www.100-plus.eu er dog berettiget til uden kompensation til bestilleren at annullere ordre til enhver tid mod tilbagebetaling af den opkrævede betaling, hvis denne er indbetalt.
Den oplyste pris omfatter alene de ydelser, som udtrykkelig er specificeret i aftalen med Dem.
Www.100-plus.eu stiller ikke garanti.
Www.100-plus.eu har naturligvis tavshedspligt om alle forhold, som www.100-plus.eu bliver gjort bekendt med under løsning af opgaven for Dem. Ligesom det bemærkes, at www.100-plus.eu fortsat har ophavsretten til de udarbejdede analyser m.v.

3. Deres ydelse
Resultatet af www.100-plus.eu’s arbejde afhænger i væsentlig omfang af Deres egen indsats, herunder, at De og Deres kollegaer/medarbejdere svarer korrekt og fyldestgørende på de forhold, som www.100-plus.eu finder relevante at belyse.

4. Betalingsbetingelser
Netto kontant ved bestilling
Ved større ordre kan der dog aftales løbende a conto fakturering.
Ved forsinket betaling beregnes morarente 2 pct. pr. påbegyndt md. fra oprindelig fakturadato. Der opkræves videre et rykkergebyr på kr. 400 pr. rykker, dog maksimalt rykkergebyrer for 1.200. Inkassogebyrer, kompensationsbeløb beregnes jf. renteloven. Inkassoomkostninger beregnes jf. renteloven med tillæg af 50 pct.

5. Levering og leveringstid
Eventuel oplyst leveringstid er alene vejledende, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

6. Mangler
Www.100-plus.eu’s ydelser og analyser er alene vejledende. Ligesom værdien heraf i væsentlig omfang afhænger af Deres egen indsats.
Der kan derfor ikke gøres ansvar gældende over for www.100-plus.eu for Deres brug heraf eller for fejl og mangler i det leverede. Ved væsentlige mangler, som De dokumenterer alene skyldes www.100-plus.eu’s forhold, kan De kræve 50 pct. af den betalte kontraktssum tilbage, dog maksimalt Deres dokumenterede tab.

7. Forbruger
Analyserne er ikke henvendt til forbrugere. Men hvis De bestiller en analyse i Deres egenskab af forbruger, så har De som udgangspunkt fortrydelsesret jf. dog nedennævnte fravigelse.
Ved indgåelse af aftale med www.100-plus.eu giver De forudgående udtrykkeligt samtykke til, at leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt, og De anerkender, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført. Hvis De således fortryder, og utvetydig meddeler dette til www.100-plus.eu indenfor fortrydelsesfristen på 14 dage fra bestilling, og inden www.100-plus.eu’s ydelse er fuldt udført, skal De betale for det arbejde, som www.100-plus.eu har udført frem til, at De benyttede Dem af fortrydelsesretten.

8. Værneting m.v.
Tvister afgøres efter dansk ret og ved Retten i Viborg.

 

Betingelser/erhverv
Udgave 1, Fra april 2016
100 PLUS v/Ole Buch
Cvr.nr. 16482145
Udarbejdet af Advokatkontoret RWS
www.advokatkontoretrws.dk
rws@advokatkontoretrws.dk
Tlf. 42 72 09 30

©100 PLUS · SUITEX